غروب های جمعه

چرا غروب های جمعه دلگیر است؟

دربسیاری ازآیین ها به این موضوع بعنوان راز پرداخته شده است.
اما محتمل ترین آن بی شک اتفاقاتی است که 2000 سال پیش در کوه جلجتا برای عیسی مسیح افتاد.
طبق آیاتی از کتاب مقدس مسیحیان، رومیان و روحانیون یهود عیسی را به صلیب کشیدند ودرحالیکه برپای صلیب به تمسخر به او میخندیدند مسیح گفت:پدر اینان ببخش زیرا نمی دانند چه می کنند.درحالیکه مریم مقدس مادر عیسی همراه با یوحنا و مریم مجدلیه برپای صلیب او می گریستند.مسیح به یوحنا گفت:این است اکنون مادر تو وسپس به مریم مقدس فرمود که این است پسرتو(اشاره به یوحنا وگویا آنهارابه یکدیگرسپرد )
ساعت نزدیک به 3بعدازظهر بود و مسیح فریاد زد:پدر روح خودرابه دستان تومی سپارم.
و سپس آسمان بطرز وحشتناکی تاریک گردید و پرده اندرون معبد سلیمان ازوسط به دونیم گشت ودیوار های قدس الاقداس از وسط به دونیم ترک برداشت بطوری که تاریکی 3ساعت تمامی زمین را پوشانید. بعد ازپایان زمین لرزه سردار رومی باخود گفت:براستی این مرد پسر خدا بود.

این جمعه بسیار تاریک بود و در تاریخ ثبت شد و ازآن پس بسیاری دلیل دلگیری و وجود اندوه در غروب جمعه را این واقعه می دانستند.

دسته بندی شده در:

برچسب ها: