ارتباط آلمان نازی با فرازمینیان

ارتباط آلمان نازی با فرازمینیان کارشناسان کتب مقدس ومحققانی که تعدادشان درحال افزایش است، باوردارند که…

باب اسکات لازار، شاهد یا شیاد فرازمینی ها

باب اسکات لازار، شاهد یا شیاد فرازمینی ها باب اسکات لازار، نام شخصی است که ادعا…

سازه بسیار عجیب با ظاهر انسان در ماه

سازه بسیار عجیب با ظاهر انسان در ماه و اما این آنومالی از سطح ماه،سازه بسیار…