برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

نوح

1 مقاله
1
4 دقیقه زمان مطالعه
0

لوح 4000 ساله که معلوم می سازد کشتی نوح بصورت مدور بوده است! امروزه ما با فجایع هولناکی روبرو می شوم که باعث ویرانی شهرها و تلفات سنگین می شود….

ادامه خواندن