تمدن مصر باستان

آیا اهرام بین تمدن مایان باستان و تمدن مصر باستان به هم ربطی دارند؟

هنوز مشخص نشده است که چگونه فرهنگ های مختلف در سراسر جهان به فکر ساخت اهرام به عنوان بخشی از هویت فرهنگی خود شده‌اند. اهرام مایا جدیدتر از اهرام مصر هستند.

جوامع مصر و جوامع آمریکای مرکزی فرهنگ و اعتقادات مذهبی خود را توسعه دادند. آمریکای مرکزی و همچنین مصری ها هر دو به یک خدا اعتقاد داشتند. …

مصری ها و آمریکای مرکزی ها سازه هایی برای آیین های خود ساختند ، مصریان هرم ساختند در حالی که مردمان در آمریکای مرکزی معابدی مشابه اهرام در مصر ساختند.

دسته بندی شده در: