موجودات فرازمینی

آیا موجودات فرازمینی به انسان ها شباهت دارند؟

موجودات فرازمینی بیش از آن چه ما تصور می‌کنیم به انسان ها شباهت دارند، زیرا یک تیم از زیست‌شناس های دانشگاه آکسفورد پس از انجام مطالعاتی نشان دادند که چگونه تئوری تکامل را می‌توان برای ارائه پیش فرض هایی درباره بیگانگان یا همان موجودات فضایی به کار برد. بر اساس این پژوهش ها، اشکال مختلف زندگی های فرازمینی در نتیجه همان فرایندها و مکانیسم هایی به وجود آمده اند که انسان ها از آن ها شکل گرفتند که از آن جمله می‌توان به انتخاب طبیعی اشاره کرد. این زیست شناس ها اعتقاد دارند یکی از وظایف اساسی اخترزیست شناس ها فکر کردن درباره این است که زندگی فرازمینی چگونه می تواند باشد؛ ولی پیش بینی کردن درباره بیگانگان کار سختی است. ما فقط یک نمونه از حیات، یعنی حیات زمینی را، برای قیاس و پیش بینی کردن بر اساس شواهد و مدارک در اختیار داریم. رویکردهای گذشته در حوزه اخترزیست شناسی بسیار ماشین وار و طبق دیده ها و دانسته های ما درباره سیاره خودمان و علومی از قبیل شیمی، زمین شناسی و فیزیک بودند و بر این اساس در رابطه با موجودات فرازمینی پیش‌بینی‌هایی ارائه می‌شدند.
در مقاله تیم زیست شناسی دانشگاه آکسفورد رویکرد متفاوتی در این باره عنوان شده است و آن استفاده از تئوری تکاملی به منظور رسیدن به پیش فرض هایی است که با اطلاعات و جزئیات مربوط به زمین ارتباطی ندارند. آن ها بر این باورند که این رویکردی مفید است، چون پیش بینی های تئوریک در ارتباط با بیگانگانی انجام می شود که بافتی سیلیکونی دارند، بدون dnaهستند و به جای اکسیژن، نیتروژن تنفس می کنند.
در این پژوهش، انتخاب طبیعی در میان موجودات فرازمینی به عنوان چهارچوب در نظر گرفته شد تا تکامل آن ها از این دیدگاه مورد بررسی قرار گیرد و پیچیدگی و گوناگونی در فضای فرازمینی مورد بحث قرار گیرد. پیچیدگی در گونه های زمینی در اثر چندین وقایع که به آن ها «تحولات بزرگ» می گوییم روی سیاره ما ایجاد شده است. این تحولات زمانی اتفاق می افتند که گروهی از ارگانیسم های مجزا به ارگانیسمی در سطحی بالاتر تکامل پیدا کند؛ مانند زمانی که سلول ها تبدیل به ارگانیسم های چند سلولی می شوند. هم داده های تئوریک و هم داده های تجربی به این امر اشاره دارند که برای به وقوع پیوستن تحولات بزرگ باید شرایط سختی حاکم باشد.
اعضای این تیم پژوهشی پیش بینی های ویژه ای راجع به ترکیب بیولوژیکی بیگانگان پیچیده ارائه می‌دهند و تا حدی درباره ظاهر آن ها حدس و گمان هایی بیان می کنند.

دسته بندی شده در: