ارتباط آلمان نازی با فرازمینیان

ارتباط آلمان نازی با فرازمینیان


کارشناسان کتب مقدس ومحققانی که تعدادشان درحال افزایش است، باوردارند که این «بیگانگان» نه از فضا، بلکه از ابعاد دیگر وارد زمین شده اند. و آنها درواقع فرشتگان سقوط کرده بوده اند، همانها که با زنان زمینی درآمیختند و حاصل آمیزش آنها نفیلیم ها بودند.
نازیها باورداشتند که خدایانی که به شمالی ها شبیه بوده اند ! ، آنها که از ستارگان به زمین آمده اند، دراصل مشخصاٌ از تمدنی از سایر جهانها بوده اند. خون ایشان از نوع «اِر هاش» منفی بود، نوعی که نسبتی با میمونهای آفریقائی نداشت.
بنظر میرسد نازیها از جانب گروهی از زنان جذاب ! که قدرت روشن بینی داشته و «دوشیزگان وریل» نامیده میشدند، یاری شده اند. آنها این توانائی را داشتند که اطلاعات علمی شامل طراحی راکت ، و حتی طرح ساخت نوعی«یوفو» را به نازیها ارائه دهند.
دوشیزگان وریل نه تنها به لحاظ توانائی های روانی ، بلکه همچنین بخاطر داشتن موهای بلند که هیج وقت آنرا کوتاه نمیکردند شهرت دارند. آنها ادعا داشتند که ازسیاره ائی در حوالی سیستم ستاره ائی آلدِباران که مسکن تمدنی از انسانهای شبیه ما ! است و احتمالاٌ با نیاکان ما هم آمیزشهایی داشته اند، به زمین آمده اند. 

تمام انرژی ها سری نازیها و برنامه های پیش برندۀ ایشان ، براساس درک و برداشت روانیِ و دانش سری آنها بوده است. بلند پایه ترین دانشمندان نازی تمام برنامه های فوق سری شان را براساس نظرات جامعۀ سری وریل انجام میدادند ، کاریهایی از قبیل کاربرد انرژی مجانی زمین ، دستکاریهای ژنتیکی ، و تکنیکهای سریِ وباستانیِ مدیتیشن و … متاسفانه بسیاری از این تکنولوژیها بعدها برای کنترل ذهن ، از طرف ماشین جنگی نازیها ، و بعدتر بوسیلۀ متحدانی که آنها را شکست دادند استفاده گردید.
بنیانگذار سازمان برنامۀ فضائی آمریکا ، ناسا «ورنر وان براون» از دانشمندان نابغۀ نازی بود و تکنولوژی بسیاری پیشرفته ایی از موتورهای محرک و موشکی دراختیار داشت.
براساس برنامه ایی بنام عملیات جاکاغذی ، زمانی که آمریکا در رقابت با اتحاد شوروی برای جذب دانشمندان نازی بعد از جنگ جهانی دوم بود، حدود هشت هزار دانشمند نازی ، انتقال داده شد. این دانشمندان آئین های سری ، و باورهایشان را نیزدرخلال توانائی های علمی با خودشان انتقال دادند. آنها با علومی که دراختیار داشتند، باعث پیشرفت در برنامۀ کنترل ذهن کشور آمریکا شدند.


درسال 1871، رمان نویس انگلیسی ادوارد لایتون، درکتاب تمدن آینده ، از تمدنی پیشرفته که وریل-یا نامیده شده ، صحبت به میان آورده، آنها که در زیر زمین زندگی میکنند. و از نیروی وریل یا نیروی جنبشی روانی استفاده میکنند. شاید آنها وارثان هایپربورین ها بوده باشند. ساکنان جزیرۀ تیول. بنظرمیرسد، هایپربورین ها از انرژی وریل برای دستکاری درماده و انرژی استفاده میکنند، این آنها را قادر میکند تا دورۀ زندگیشان را گسترش دهند تا همانند آنها که شبه خدایان نامیده میشوند، باقی بمانند.
فیلسوف آلمانی فردریش نیچه «1900-1844» میگوید، بیائید خودمان را همان که هستیم ببینیم. ما «هایپربورین» هستیم. ما بخوبی میدانیم چگونه همان نسل را زندگی کنیم.
وقتی نیچه کتاب «ارادۀ قدرت» را منتشر نمود، از نیروی وریل صحبت میکرد، و زمانی که از «the herd» ،«گله» صحبت میکرد، از مردمی عامی صحبت میکرد که براساس قوانین کشوری فاسد راضی زندگی میکردند. درواقع او «سوپرمن» هایی را ارج مینهد که، به نیروی بهشتی ماوراء طبیعتی دست یازیده اند که آنها را ازمردم عادی جدا میکند.

دسته بندی شده در:

برچسب ها:

, ,