افسانه هولناک زن ژاپنی

افسانه هولناک زن ژاپنی

صحنه را تجسم کنید : دارید از مدرسه بر می گردید هوا مه آلود است و باران در حال بارش.

ناگهان به زنی برخورد می کنید که ماسک جراحی بر دهان زده است.

او جلوی شما را می گیرد و از شما می پرسد آیا من زیبا هستم؟ (?Watashi kirei)

و قبل از اینکه شما جوابی به او بدهید اشک هایش از چشمان زیبا و نافذش جاری می شوند و ناگهان ماسک را از صورت بر می دارد و دهانش که از یک گوش تا گوش دیگر پاره شده نمایان می شود زبانش به طرز چندش آوری در دهانش می چرخد و بار دیگر از شما می پرسد آیا من زیبا هستم؟ اگر شما به او بگویید که زیبا نیست در دم شما را با قیچی بسیار بزرگی خواهد کشت و اگر به او بگویید زیباست ، دهن شما را از یک گوش به گوش دیگر پاره می کند.

اما نکته ی ماجرا اینجاست :

جمله ی “Watashi kirei” بسیار مشابه جمله ی” Watashi kire ” به معنی اجازه ی بریدن (دهانت) را دارم؟

است.به همین دلیل اگر به او بله بگویید دهان شما را پاره خواهد کرد!

و اگر شما به او نه بگویید حرف شما را به منظور نه گفتن به پرسش آیا من زیبا هستم برداشت می کند
کوچیساکه اونو چگونه به این شکل در آمده؟

بعضی ها می گویند چهره ی کریه و دهان پاره شده ی او حاصل عمل جراحی اشتباه است.بعضی ها می گویند او در تصادف شدید رانندگی به این شکل در آمده.

و عده ای هم می گویند که او بیماری روانی بوده که خود دهانش را به این شکل در آورده.

اما بر اساس یک افسانه :سال ها پیش، در ژاپن زنی زندگی میکرد که بسیار زیبا و مغرور بود.همسر او یک سامورایی بود و فکر می کرد همسرش به او خیانت می کند. تا سر انجام روزی شمشیرش را برداشت دهن دختر را از گوشی به گوش دیگر پاره کرد و فریاد زد حالا چه کسی فکر می کند تو زیبا هستی؟
روح دختر نفرین شد و از آن به بعد با ماسک برای پوشاندن صورت وحشتناکش در خیابان ها پرسه می زد.

قصه ی این زن در تابستان و بهار 1979 دوباره بر سر زبان ها افتاد.پلیس برای پیشگیری از فاجعه مامورین و حتی معلمان را به مواظبت از دانش آموزان در راه مدرسه می گماشت.

در 2004 در کره ی جنوبی گزارشاتی درباره ی زنی با ماسک قرمز منتشر شد که بچه ها را تعقیب می کرد.

دسته بندی شده در: