تفاوت سحر و جادو چیست

تفاوت سحر و جادو چیست ؟

سحر و جادو خیلی شبیه هم هستد ولی جادو عوارض جانبی و بیرونی هم دارد.عمل این ها بدینگونه است که در مسیر جریان الکترومغناطیس بدن اثر میکند و مسیر را عوض میکند.یعنی در مسیر و سیر طبیعی جریان و ماهیت آن تغییر ایجاد میکند.طلسم چیزی است که در هر موردی بکار گرفته شود،شخص را در یک محدوده ی کوچک حبس میکند ونمی گذارد شخص از ان محدوده بیرون برود.سحر و جادو عملی است شیطانی که با نیروهای شیطانی و اعمال و اشکال شیطانی درست میشود و شخص اعمال و اراده اش تحت اثر نیروهای منفی قرار می گیرد و ثبات وتعادل نیروها به هم میخورد. طلسم مسیری است که شیاطین برای ایجاد اخلال و به بند کشیدن انسان ها و انها را در یک محدوده ی تعریف شده بکار می برند.
هر دو آنها خرافات هستند و امیدواریم حتی از روی کنجکاوی سمت اینگونه مسائل نروید.

دسته بندی شده در: