هواپیمای ناپدید شده

راز هواپیمای ناپدید شده ای که بعد از بیش از سه دهه به زمین سقوط کرد

در سال 1950 هواپیمایی که از آلمان به برزیل مسیر می پیمود ، در چند صد کیلومتر مانده به برزیل بطور ناگهانی از مدار خارج و مرموزانه ناپدید شد و 35 سال بعد در 12 اکتبر 1985 در اطراف برزیل سقوط کرد و بشدت دچار صدمه به بدنه شد اما غیرقابل توصیف اینکه بعد از سقوط شدیدش هرگز حتی از یک ناحیه نیز دچار حریق نشد! در حالی که تمامی سرنشینان آن مرده و به اسکلت تبدیل شده بودند .. در سال 1989 تیم دانشمندان فضا و همچنین علوم هوایی بعد از سه سال و تیم تحقیق ، نظریه خود را بطور عمومی و علنی در اختیار جامعه و تمامی اخبار و روزنامه ها (مانند تصویر روزنامه در این پست ) قرار دادند و ابراز کردند که با تحلیل های علمی فراوان به احتمالات بسیار ویژه و بالا این هواپیما وارد تونل زمان شده و یا به نوعی به وسیله ی قدرتی عجیب از ابعاد زمین به ابعادی دیگر برده شده !
حادثه ی هواپیمای سال 1950 آلمان به برزیل همچنان تا به امروز از بزرگترین رازهای هوایی تاریخ بشر است

دسته بندی شده در: