فلسفه سیزده بدر چیست؟

در آیین و تقویم زرتشتیان و ایرانیان باستان هر روز یک نام ویژه دارد.

سیزدهمین روز در هر ماه به نام فرشته باران تیر(تیشتر) نام دارد.

فلسفه سیزده بدر چیست؟

زرتشتیان پس از پایان نوروز در روز سیزده بدر به باغ و دشت میروند و به شادی و بازی و گره زدن سبزه برای بر آورده شدن آرزوهایشان میپردازند و نوروز خود را به پایان میرسانند.

و برای درخواست باران به درگاه اهورامزدا نیایش میکنند و آرزوی سالی پر از باران و کشاورزی نیکو میکنند.

در مورد نسبت دادن نحسی سیزدهم هیچ مناسبتی به ایرانیان ندارد و این اندیشه خرافی پس از یورش اسکندر گجستک و یونانیان به ایران اهورایی وارد ایران شد زیرا عدد سیزده نزد یونانیان نحس بوده است.

دسته بندی شده در: