لحظه تحویل سال ۱۴۰۳

لحظه تحویل سال ۱۴۰۳؛
زمان تحویل: ساعت ۶ و ۳۶ دقیقه و ۲۶ ثانیه روز چهارشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۲ شمسی؛
سال ۱۴۰۳ سال اژدها است.

دسته بندی شده در: