نقشه های بازسازی شده Black Ops 2

نقشه های بازسازی شده Black Ops 2 در Call of Duty 2025 حضور دارد ؟

شایعه: نقشه های بازسازی شده Black Ops 2 در Call of Duty 2025 حضور خواهد داشت . بنابراعلام لیکر مطرح El-Bobberto، که اطلاعات زیادی از MWIII لیک کرده است، اکتیویژن در حال کار بر روی بازسازی نقشه های BO2 در Call of Duty 2025 است . این لیکر خاطرنشان کرد که احتمالا این موضوع در دو سال آینده تغییر می‌کند و این ادعا نشان می‌دهد که اکتیویژن در حال تغییر استراتژی در باب سری COD است

دسته بندی شده در: