تست بینایی: اگر فکر میکنید تیزبین هستید زیر 12ثانیه "گربه وحشی" مخفی را تصویر پیدا کنید!

تست بینایی: اگر فکر می‌کنید تیزبین هستید زیر 12 ثانیه “گربه وحشی” مخفی را در تصویر پیدا کنید!

آیا فکر می‌کنید بینایی شما چقدر خوب است؟ آیا می‌توانید در کمتر از 12 ثانیه یک گربه وحشی را در این تصویر پیدا کنید؟

این تصویر یک کوهستان را نشان می‌دهد. سنگ‌ها و جلبک ها در همه جا وجود دارند. اما یک گربه وحشی هم در این تصویر پنهان شده است.

اگر می‌خواهید بینایی خود را آزمایش کنید، همین الان شروع کنید!

جواب تصویر در انتهای صفحه قرار دارد.

جواب:

گربه وحشی در سمت چپ تصویر، بین دو سنگ قرار دارد.

آیا توانستید گربه وحشی را پیدا کنید؟

اگر توانستید، تبریک می‌گویم! بینایی شما عالی است.

تست بینایی: اگر فکر میکنید تیزبین هستید زیر 12ثانیه "گربه وحشی" مخفی را تصویر پیدا کنید!

دسته بندی شده در: